top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAUMA BEWUSTE OPLEIDING (VOOR YOGADOCENTEN)

Artikel 1 | Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 
 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving 

Yoga Patterns richt zich op groepslessen, training, coaching, workshops en de Trauma Bewuste Opleiding binnen het werkveld van Yoga,  in de meest ruime zin van het woord. Yoga Patterns, Menieke de Ruiter is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69403198 
 

Artikel 3 | Definities 

Opdrachtnemer is in deze Yoga Patterns, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Deelnemer is in deze Opdrachtgever, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Yoga Patterns. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten, mondeling en schriftelijk. 
 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Yoga Patterns zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Yoga Patterns heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

 1. De opleiding omvat in totaal 6 lesdagen, die volledig worden begeleid door een docent. Alle benodigde begeleiding en diensten tijdens deze lesdagen zijn inbegrepen in de cursuskosten. 

 1. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft deelnemer toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Yoga Patterns voor administratieve doeleinden. 

 1. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Yoga Patterns aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yoga Patterns worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Yoga Patterns zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
   

Artikel 5 | Prijzen en offertes 

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Yoga Patterns gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. 

 1. Het opleidingsbedrag bevat alle kosten voor de volledige opleiding, inclusief lesdagen, begeleiding door een docent en alle benodigde studieboeken en materialen. 

 1. Er zijn geen extra kosten voor studieboeken of materiaal, aangezien deze allemaal zijn inbegrepen in de cursuskosten. 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvraag van deelnemer schriftelijk is bevestigd/geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd door Yoga Patterns. 

 1. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d. 
   

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden 

 1. Betaling geschiedt in principe via ons online boekingssysteem, Momo Yoga. Deelnemers worden automatisch doorgelinkt naar het betaalplatform wanneer zij zich aanmelden via onze website. 

 1. Indien er een betalingsregeling is afgesproken, dient de betaling te geschieden door overmaking op IBAN NL30 ASNB 0706 7321 46 t.n.v. Yoga Patterns. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum. 

 1. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is deelnemer van rechtswege in verzuim en behoudt Yoga Patterns zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is deelnemer vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Yoga Patterns de vordering ter incasso uit handen geeft is deelnemer tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. 

 1. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient deelnemer dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Yoga Patterns. 

Artikel 7 | Duur en beëindiging 

 1. De overeenkomst tussen deelnemer en Yoga Patterns kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. 

 1. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. 

 1. Yoga Patterns kan vanuit professionele deskundigheid besluiten deelname aan de Trauma Bewuste Opleiding stop te zetten als het welzijn van de deelnemer niet gebaat is bij voortzetting van de opleiding. 
   

Artikel 8 | Aanmelding, betaling en annuleringsvoorwaarden voor de Trauma Bewuste Opleiding (voor Yoga Docenten) 

Bij aanmelding voor de opleiding verplicht de deelnemer zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Yoga Patterns. Bij annulering van inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden: 

 1. Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging van deelname aan de Trauma Bewuste Opleiding door Yoga Patterns. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke en/of e-mailbevestiging door Yoga Patterns. 

 1. Na ontvangst van een bevestiging van deelname heeft de deelnemer nog 14 dagen bedenktijd.  

 1. Mocht de opleiding geen volledige doorgang vinden, dan worden de door deelnemer reeds betaalde kosten voor de dagen die niet hebben plaatsgevonden gerestitueerd 

 1. Voor deelname aan de opleiding dient het volledige bedrag of het eerste termijnbedrag één maand voor de startdatum van de opleiding te zijn overgemaakt.  

 1. Bij annulering binnen 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de opleiding betaalt de deelnemer 25% van de totale kosten. De overige reeds betaalde kosten worden gerestitueerd.  

 1. Bij annulering binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de opleiding betaalt de deelnemer 50% van de totale kosten. De overige reeds betaalde kosten worden gerestitueerd.  

 1. Bij annulering binnen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de opleiding betaalt de deelnemer 75% van de totale kosten. De overige reeds betaalde kosten worden gerestitueerd.  

 1. Bij annulering binnen 48 uur of staken van deelname na de start van de opleiding is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd en heeft geen recht meer op restitutie.  

 1. Indien de deelnemer op één of meerdere losse opleidingsdagen afwezig is, vindt hiervoor geen restitutie plaats.  

 1. De deelname voor de opleiding is definitief na ontvangst van een niet-restitueerbare aanbetaling van €459,50,- 

 1. Bij restitutie zal het bedrag binnen 14 dagen aan u worden terug overgemaakt.  
   

Artikel 8.1 | Annulering door Yoga Patterns 

Yoga Patterns behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een deelnemer te weigeren. Yoga Patterns verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van de niet uitgevoerde lesdagen terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer. 
 

Artikel 9 | Het verzetten van lesdagen 

 1. Yoga Patterns behoudt zich het recht voor afspraken en lesdagen te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Yoga Patterns verplicht zich dit schriftelijk te bevestigen naar deelnemer.  

 1. Yoga Patterns neemt geen consequentie van de e.v.t gemaakte kosten deelnemer en is eveneens niet aansprakelijk voor gemaakte kosten deelnemer bij het niet kunnen bijwonen van verzette lesdagen.   
   

Artikel 9.1 | Gemiste lesdagen 

 1. Lesdagen of gedeeltelijke lesdagen die door deelnemer niet bijgewoond kunnen worden, door welke reden dan ook, kunnen niet op een later tijdstip worden ingehaald. 
   

Artikel 10 | Leveringsvoorwaarden  

 1. Yoga Patterns stelt zich verplicht de op de website genoemde inhoud van de aangeboden Trauma Bewuste Opleiding aan te reiken en te onderwijzen.  
   

Artikel 11 | Geheimhouding en privacy  

 1. De door een deelnemer verstrekte informatie wordt door Yoga Patterns strikt vertrouwelijk en discreet behandeld. Yoga Patterns conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.  

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de opleiding.  

 1. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Yoga Patterns als de samenleving behoudt Yoga Patterns zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. 

 1. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Yoga Patterns gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Yoga Patterns zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Yoga Patterns niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 
   

Artikel 12 | Aansprakelijkheid 

 1. Yoga Patterns aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. 

 1. Yoga Patterns is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de trauma bewuste opleiding. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 

 1. Elke aansprakelijkheid van deelnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
   

Artikel 13 | Administratieve afhandeling 
1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 5 tot 10 werkdagen beantwoord met bericht van ontvangst en afgehandeld.  

 

Artikel 14 | Klachtenprocedure 

 1. Indien deelnemer klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Yoga Patterns via info@yoga-patterns.com t.a.v. Menieke de Ruiter 

 1. De aanklager ontvangt uiterlijk binnen 7 dagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst.  

 1. Yoga Patterns stelt zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid om gehoord te worden over hetgeen in de klacht is verwoord. Yoga Patterns zal uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de ontvangstbevestiging beide partijen hiertoe uitnodigen. Indien gewenst kan een partij zich bij laten staan door een derde, ook daarvoor geldt dat alle betrokkenen vertrouwelijk met de informatie omgaan en zich aan de geheimhoudingsplicht dienen te houden.  

 1. Yoga Patterns handelt een klacht af binnen 30 werkdagen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal Yoga Patterns met opgaaf van redenen partijen op de hoogte van uitstel brengen en zal Yoga Patterns aangeven binnen welke termijn afhandeling plaats kan vinden. Klachten die afgehandeld zijn kunnen niet opnieuw in behandeling worden genomen, tenzij nieuwe informatie wordt gepresenteerd.  

 1. Mocht de klager geen genoegen nemen met de door Yoga Patterns voorgestelde oplossing van de klacht dan zal onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar/mediator een oplossing gezocht worden. De conflictbemiddelaar/mediator in deze is; Sarah Köller Mediator & Familierecht advocaat. De uitspraak van de conflictbemiddelaar/mediator is bindend. De kosten van de mediator worden door de beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.  

 1. Een in der minne bereikte oplossing van de kwestie zal tussen de partijen worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, deze afspraken zijn bindend.  

 1. Na kennisname en bespreking van de klacht zal Yoga Patterns zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 

 1. Yoga Patterns zal de klacht en de bijbehorende stukken als dossier registreren en voor de duur van 3 jaar bewaren. 


Artikel 15 | Auteursrecht 
Het auteursrecht en eigendomsrecht op de door Yoga Patterns uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, mappen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere materialen gebruikt tijdens de opleiding, berust bij Yoga Patterns. Het materiaal mag alleen voor eigen studiedoeleinden door deelnemer worden gebruikt en niet worden gedupliceerd vervreemd of doorgegeven aan derden. 

 

Artikel 16 | Inhuur derden 

 1. Het is Yoga Patterns toegestaan om derden in te huren bij de uitvoering van de opleiding. 

 1. Het programma van de opleiding wordt door Yoga Patterns samengesteld en kan gedurende de looptijd van de opleiding worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de locatie van de opleiding.  

bottom of page