top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Yoga Patterns

1. Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum)

voor onbepaalde tijd.

2. De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er

ruimte is in de groep.

3. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent.

Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is zelf verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.

4. Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. Het gebruik van mobiele telefoons

is niet toegestaan. De Yoga ruimte dient zonder schoenen te worden betreden.

5. Roosterwijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden aan Yoga Patterns

6. Yoga Patterns behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren

indien zij dit passend vindt.

7. Yoga Patterns kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn

geraakt in de studio ruimtes . Tevens kan Yoga Patterns op geen enkele wijze

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om

de ruimten van de Studio. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen

risico van het lid.
 

Betaling lidmaatschap

8. Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. De maandbetaling is gebaseerd op 52 lessen in 52 weken.

9. De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats voorafgaand aan de lesperiode. 

10. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Yoga Patterns het

recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te

vervallen. Openstaand lesgeld dient voldaan te worden.

11. Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de

hoogte gesteld. Indien een lid het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor het

lid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden

gehouden met de geldende opzegtermijn. Het lid dient wel aan alle voorgaande

betalingsverplichtingen te hebben voldaan. 

Lesrooster; aan- & afmelden voor lessen

12. In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich in voor een vaste lesdag/- tijd of

kiest voor een strippenkaart. Yoga Patterns reserveert voor leden met een maandabonnement

een plek op de vaste lesdag/lestijd van jouw keuze. Tussentijds wijzigen is in overleg mogelijk. Bij een

strippenkaart reserveert het lid zelf zijn/haar lessen voortijdig via momoyoga.com/yogapatterns

13. Indien het lid verhinderd is een reguliere les te volgen, dient hij/zij zichzelf tot uiterlijk 2 uur voor

aanvang van de les af te melden via momoyoga.com/yogapatterns. Indien 1:1 wordt afgenomen bedraagt dit 24 uur.

14. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid of door uitval van de vaste les door

nationale feestdagen is in geen enkel geval mogelijk. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Wel is het mogelijk een gemiste reguliere les in te halen tijdens één van de

overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service en geldt uitsluitend voor gemiste lessen in het reguliere lesrooster. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij bepaling van de contributie is hiermee rekening gehouden.

Vakantierooster - Lessen tijdens schoolvakanties en zomerperiode

15. Tijdens de vakantieperiode gaan de yogalessen door. Mochten er voor een les te weinig

deelnemers zijn (3 of minder), komt de les te vervallen. De deelnemers kunnen de geannuleerde les

inhalen in een andere les.

16. 3 weken per jaar is Yoga Patterns gesloten. 

17. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitplannen van je lessen bij ziekte en/of vakantie.

 

Contributiestop

18. Een tijdelijke contributiestop van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering

(bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen of zwangerschap) en kan alleen worden

doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van Yoga Patterns.  

19. Voor een contributiestop geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand

voorafgaand aan een nieuwe maand. 

20. Een contributiestop van het lidmaatschap ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de

contributiestop-periode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het

lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.

21. Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één

volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.

22. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij Yoga Patterns (info@yoga-patterns.com) opzeggen bij de docent en/of telefonisch is in geen enkel geval mogelijk.

23. Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. Het

is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te

halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

24. Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid via email een bevestiging van uitschrijving.

Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is

ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid.

25. Wanneer achteraf blijkt dat zowel het lid als de administratie van Yoga Patterns geen email

van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als kan worden

aangetoond dat het lid tijdig heeft opgezegd, wordt het lid met terugwerkende kracht uitgeschreven

als lid van Yoga Patterns. 
 

Overige

26. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden

bottom of page